Hasta Hakları Yönetmeliği
14 Nisan 2022

Hasta Hakları

Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:  Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:  Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu  ve personelini, seçme ve değiştirme:  Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

 6) Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
asasa.png

Türkiye’de 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir. 26 Ekim Hasta Hakları Gününde hasta hakları farkındalığının artırılması, hastanın saygınlığının korunarak, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yönetmelikte hasta hakları;

a) Bilgi isteme.

b) Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme.

c) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme.

ç) Öncelik sırasının belirlenmesini isteme.

d) Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım.

e) Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme.

f) Bilgi verilmemesini isteme.

g) Mahremiyete saygı gösterilmesi.

h) Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama.

ı) Bilgilerin gizli tutulması.

i) Tedaviyi reddetme ve durdurma.

j) Tıbbi araştırmalarda rıza.

k) Güvenliğin sağlanması.

l) Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma.

m) İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret.

n) Refakatçi bulundurma.

o) Müracaat, şikâyet ve dava

p) Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma.

 

Hasta sağlık hizmeti alırken şu sorumlulukları yerine getirir:

 a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun hasta hakları birimine başvurur.

Hastanemizde hastalarımızın hak ve taleplerinin aynı zamanda tüm çalışanlarımızın hak ve talepleriyle uyumlu olduğu birbirlerini desteklediği anlayışıyla hastalarımızın 26 Ekim Hasta Hakları Gününü kutlar sağlıklı günler dileriz.